Tập tin : AMM.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Queen Alia-AMM.png
580x270 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Queen Alia
Quyền tác giả : img.rentalsynergy.com