Tập tin : 102.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Queen Alia-102.png
512x512 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Queen Alia
Quyền tác giả : tiles.windy.com