Tập tin : Zamboanga-internatl-airport-PNA.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Zamboanga-Zamboanga-internatl-airport-PNA.jpg
640x384 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Zamboanga
Quyền tác giả : media.interaksyon.com