Tập tin : Hospital%2B%2BZamboanga%2BCity%2B%2Bphilippines%2B%2B%2BGoogle%2BMaps%2B2.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Zamboanga-Hospital%2B%2BZamboanga%2BCity%2B%2Bphilippines%2B%2B%2BGoogle%2BMaps%2B2.jpg
1014x644 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Zamboanga
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com