Tập tin : st-peter-port-gbg100.jpg
Bản đồ-Saint Peter Port-st-peter-port-gbg100.jpg
500x333 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Saint Peter Port
Quyền tác giả : www.planetware.com