Tập tin : MapBarthStPeterPort.jpg
Bản đồ-Saint Peter Port-MapBarthStPeterPort.jpg
275x184 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Saint Peter Port
Quyền tác giả : www.antique-prints-maps.com