Tập tin : st-peter-port-the-quay-1826.jpg
Bản đồ-Saint Peter Port-st-peter-port-the-quay-1826.jpg
2794x1656 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Saint Peter Port
Quyền tác giả : williamdenicher.files.wordpress.com