Tập tin : boli-MMAP-md.png
Bản đồ-Sucre-boli-MMAP-md.png
727x1032 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sucre
Quyền tác giả : www.operationworld.org