Tập tin : map1.jpg
Bản đồ-Svalbard-map1.jpg
310x288 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Svalbard
Quyền tác giả : www.wideview.it