Tập tin : Maps-world-map-2000.jpg
Bản đồ-Thế giới-Maps-world-map-2000.jpg
2000x1000 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.primap.com