Tập tin : blank-world-map-big.gif
Bản đồ-Thế giới-blank-world-map-big.gif
1600x800 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.freeworldmaps.net