Tập tin : world%2Bmap.jpg
Bản đồ-Thế giới-world%2Bmap.jpg
1600x1067 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : 4.bp.blogspot.com