Tập tin : World_Map.jpg
Bản đồ-Thế giới-World_Map.jpg
1664x1146 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.frontier.wnyric.org