Tập tin : world-map-1600.jpg
Bản đồ-Thế giới-world-map-1600.jpg
1500x1135 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.sonofthesouth.net