Tập tin : world%2Bmap_only_pic.jpg
Bản đồ-Thế giới-world%2Bmap_only_pic.jpg
1501x753 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com