Tập tin : c6Agr.jpg
Bản đồ-Thế giới-c6Agr.jpg
3375x1900 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.ritholtz.com