Tập tin : WorldMap.jpg
Bản đồ-Thế giới-WorldMap.jpg
3054x1563 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.ldeo.columbia.edu