Tập tin : world-map.jpg
Bản đồ-Thế giới-world-map.jpg
1600x1060 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com