Tập tin : wmsn-01-10.png
Bản đồ-Thế giới-wmsn-01-10.png
1024x520 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.vincos.it