Tập tin : world12.gif
Bản đồ-Thế giới-world12.gif
337x230 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.theodora.com