Tập tin : world_1970.jpg
Bản đồ-Thế giới-world_1970.jpg
3932x2595 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.emersonkent.com