Tập tin : world-atlas%2Bfrom%2Bmapofworld.jpg
Bản đồ-Thế giới-world-atlas%2Bfrom%2Bmapofworld.jpg
799x418 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com