Tập tin : Pacific-centered-world-map1.jpg
Bản đồ-Thế giới-Pacific-centered-world-map1.jpg
640x383 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : blogs.loc.gov