Tập tin : world.gif
Bản đồ-Thế giới-world.gif
1957x987 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : planetolog.com