Tập tin : world_map.jpg
Bản đồ-Thế giới-world_map.jpg
780x425 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.funmin.com