Tập tin : world_map_24.gif
Bản đồ-Thế giới-world_map_24.gif
531x268 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.theodora.com