Tập tin : worldmap.gif
Bản đồ-Thế giới-worldmap.gif
694x403 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : isis-online.org