Tập tin : world_map.png
Bản đồ-Thế giới-world_map.png
440x220 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.aneki.com