Tập tin : worldmap.jpg
Bản đồ-Thế giới-worldmap.jpg
600x300 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : rs.resalliance.org