Tập tin : world_map_23.gif
Bản đồ-Thế giới-world_map_23.gif
556x285 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.theodora.com