Tập tin : worldmapL.gif
Bản đồ-Thế giới-worldmapL.gif
736x390 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : cse.ssl.berkeley.edu