Tập tin : MP060604.gif
Bản đồ-Thế giới-MP060604.gif
1365x727 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : i24.photobucket.com