Tập tin : worldmap.jpg
Bản đồ-Thế giới-worldmap.jpg
900x638 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : thewallmaps.com