Tập tin : worldmap.gif
Bản đồ-Thế giới-worldmap.gif
608x334 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.national-handball-teams.com