Tập tin : xlarge.jpg
Bản đồ-Thế giới-xlarge.jpg
640x360 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : img.gawkerassets.com