Tập tin : The_world_map.jpg
Bản đồ-Thế giới-The_world_map.jpg
3032x2150 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : map.vbgood.com