Tập tin : world.jpg
Bản đồ-Thế giới-world.jpg
3900x1820 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.legallandconverter.com