Tập tin : World-Map-12.gif
Bản đồ-Thế giới-World-Map-12.gif
3936x2553 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : mappery.com