Tập tin : printable-yellow-white-blank-political-world-map-c2.png
Bản đồ-Thế giới-printable-yellow-white-blank-political-world-map-c2.png
1600x810 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.free-world-maps.com