Tập tin : world-time-zone-map.gif
Bản đồ-Thế giới-world-time-zone-map.gif
800x452 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.timetemperature.com