Tập tin : world_600w.jpg
Bản đồ-Thế giới-world_600w.jpg
600x377 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : worldpress.org