Tập tin : world-map.jpg
Bản đồ-Thế giới-world-map.jpg
400x265 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : cache2.artprintimages.com