Tập tin : benthos1.jpg
Bản đồ-Thế giới-benthos1.jpg
1918x968 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : awmc.unc.edu