Tập tin : map-world-outline.gif
Bản đồ-Thế giới-map-world-outline.gif
879x576 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.prntr.com