Tập tin : world-map.jpg
Bản đồ-Thế giới-world-map.jpg
2969x1761 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.hdwallpapersfan.com