Tập tin : world-map.jpg
Bản đồ-Thế giới-world-map.jpg
598x598 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : i.c-b.co