Tập tin : 8929001-world-map-blue.jpg
Bản đồ-Thế giới-8929001-world-map-blue.jpg
1200x600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : us.123rf.com