Tập tin : EU_VATI.gif
Bản đồ-Thành Vatican-EU_VATI.gif
203x152 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thành Vatican
Quyền tác giả : www.worldlicenseplates.com