Tập tin : vatican_map.jpg
Bản đồ-Thành Vatican-vatican_map.jpg
593x497 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thành Vatican
Quyền tác giả : www.truk.com