Tập tin : Vatican-City.jpg
Bản đồ-Thành Vatican-Vatican-City.jpg
365x365 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thành Vatican
Quyền tác giả : www.topnews.in